AOC Oost Doetinchem VMBO (in progress)

Algemeen

AOC Oost Doetinchem (VMBO) gaat nieuw bouwen aan de Gezellenlaan te Doetinchem. Deze nieuwbouw zal op de huidige locatie van de school plaatsvinden.

De kernwaarden uniek, groei en duurzaam zijn hierbij belangrijke pijlers.
Deze kernwaarden zijn voor ons het uitgangspunt geweest om het terrein vorm te geven en in te richten. Hierbij zijn ook de interactie tussen omgeving, gebouw en terrein, functionele en kwalitatieve inrichting, educatieve meerwaarde en een groene kwaliteitsimpuls belangrijke aandachtspunten die de vormgeving en inrichting van het terrein bepalen.

Het totale projectgebied beslaat ±21.500m² (2 percelen). Hierop wordt het nieuwe schoolgebouw geplaatst met een footprint van ±4.000m² en een sporthal met een footprint van ±500m².

Hierdoor blijft er een totale buitenruimte over die ingericht dient te worden van ±17.000m².
Aan deze in te richten buitenruimte zijn door de opdrachtgever een aantal functionele en ruimtelijke eisen gesteld.

Visie (toelichting op het terreininrichtingsplan)

Het terreininrichtingsplan is integraal met het gebouw ontwikkeld. Hierbij is de functionele zonering één van de uitgangspunten geweest waarbij de identiteitsdragers en de groene kwaliteitsimpuls geïntegreerd zijn in het samenhangende terreininrichtingsplan.
Binnen dit terreininrichtingsplan spelen ook duurzaamheid, circulariteit, sociale controle, veiligheid, routing, toegankelijkheid, watercyclus, energieopwekking, groene uitstraling, aanbinding met de omgeving en stimuleren van creativiteit en beweging een belangrijke rol.

De 5 werelden binnen het AOC Oost (actief, creatief, gezond, groen, levend) worden in het terrein binnen 3 zones (dieren, planten, sport) afgewikkeld. Binnen het plan is er ook een vierde zone, dit betreft de parkeerzone. Binnen de parkeerzone zijn de parkeerplaats voor het VMBO en de fietsenstalling voor de leerlingen opgenomen.

Parkeerzone

Het parkeerterrein van het VMBO is gelegen aan het doodlopende deel van de Gezellenlaan waar op openbaar terrein reeds 18 parkeerplaatsen voorzien zijn. Op eigen terrein is een door hagen omkaderde parkeerplaats voor 64 auto’s voorzien.
Tussen de parkeervakken zijn een aantal plantvakken waarin ook bomen gesitueerd zijn die onderdeel zijn van de assortimentstuin het parkeerterrein een groene uitstraling geven.

Aansluitend aan de parkeerplaats voor het VMBO is de fietsenstalling voor leerlingen gesitueerd. In de fietsenstalling is ruimte voor 635 fietsen en 23scooters/ brommers.

Binnen de fietsenstalling zijn een aantal plantvakken met vakbeplanting en bomen opgenomen welke onderdeel zijn van de assortimentstuin. De fietsenstalling wordt omkaderd door hagen.
Centraal, sluit de  fietsenstalling aan op het sportplein  en het hoofdpad dat naar de hoofdentree leidt. H

Schoolzone

Binnen de schoolzone bevindt zich de zonering (dieren, planten, sport).

Vanuit de fietsenstalling kunnen de leerlingen de schoolzone betreden, ze komen dan in de sportzone. In deze zone staat sporten centraal en zijn de gymzaal, het sportveld en het sportplein gesitueerd.

De scheiding tussen de sportzone en de plantenzone wordt door de expeditieweg gecreëerd. Deze weg is specifiek bedoeld als logistieke toegang en verbinding doorheen het terrein voor o.a. leveranciers, bussen/ touringcars, landbouwvoertuigen e.d. en is niet bedoeld als dagdagelijkse doorgaande verbinding doorheen het terrein.

Het verbindende element dat tevens zorgt voor de duidelijke routing doorheen de verschillende zones binnen het terrein is het hoofdpad dat als een soort slinger in en door het terrein gesitueerd is, dat twee uiteinden heeft en centraal op het terrein een krul vormt waarin het centrale ontmoeting- en ontvangstplein gepositioneerd is. De twee uiteinden komen enerzijds in de sportzone en anderzijds in de dierenzone uit.

Het gebouw sluit in lijn met de belijning van de entreezonde in het gebouw middels een groot entreeplein (gebakken klinkers) aan op het centrale plein in het terrein.

Vanuit de kantine is middels diverse toegangen het ruime terras te bereiken. Het terras is ingericht als zijnde een grote verblijfsruimte met diverse zitelementen waar één grote beeldbepalende boom in gesitueerd is. Vanaf het terras is zicht op de moestuin, de pluktuin en de kas. In de nabijheid van de kas gelegen aan een verbindingspad zijn ook de bestratingsbak en de oefengrond gepositioneerd. Het geheel wordt middels diverse haagstructuren omkaderd.

De assortimentstuin is verspreid doorheen het gehele terrein gelegen, waarbij er een tweetal hoofdzones te duiden zijn. In de assortimentstuin aan de voorzijde is ruimte voor een vijver opgenomen.
In de assortimentstuin aan de achterzijde van het gebouw is een wadi opgenomen waar hemelwater afkomstig van het dak van de begane grond van het gebouw in gebufferd kan worden en kan infiltreren in de ondergrond.

In de zone dieren is de dierenweide met het dierenverblijf gelegen. De dierenweide is totaal omheind door een hekwerk en diverse toegangspoorten en daardoor ook totaal afsluitbaar.

De beplanting in het terrein wordt grotendeels door de opdrachtgever in eigen beheer voorzien. De bomen en hagen die binnen ons terreininrichtingsplan opgenomen zijn, zijn op basis van de door de opdrachtgever verstrekte sortimentslijsten zorgvuldig gekozen en gepositioneerd. Er is getracht binnen de mogelijkheden die het plan biedt inzake inrichting, beleving, uitstraling en gebruik te komen tot een brede keuze en toepassing van een grote diversiteit in haag- en boomsoorten.

Beleef de groenschool van de regio

Het terreininrichtingsplan is een samenhangend totaalplan dat aansluit bij de identiteiten ambitie van het AOC Oost. Het groenonderwijs wordt in de buitenruimte in al haar facetten direct zichtbaar, tastbaar en is te beleven. De totale buitenruimte is sfeervol, praktisch en functioneel ingericht waarbij inzetbaarheid binnen het educatieve programma geen afbreuk doet aan de totaaluitstraling van het terrein.
De groene kwaliteitsimpuls die het terrein heeft gekregen is zichtbaar en beleefbaar en versterkt het groene karakter van het AOC Oost.

Wanneer men het terrein benaderd is direct duidelijk zichtbaar en voelbaar dat men bij AOC Oost is, de groenschool van de regio.