Belle Campus (in progress)

De projectlocatie is gelegen aan de spoorlijn van Arnhem naar Winterswijk. Vanaf de verhoogde treinperrons heeft men zicht op het plangebied aan de overzijde. Een kenmerkend element dat in het plangebied behouden blijft, is de oude bakstenen schoorsteen. In de situatie voorafgaand aan de sloop was het terrein aan de industriestraat in Aalten vrijwel volledig bebouwd en/of verhard, in combinatie met een industrieel gebruik en zeer schrale grondslag maakt dat het terrein vrijwel ongeschikt voor een gezond bodemleven. Dat gaat nu veranderen. Het terrein aan de industriestraat wordt ingericht als kenniscampus met de naam: Sealing Valley.

De buitenruimte van de kenniscampus is vormgegeven als een groene vallei rondom de gebouwen, waar Beele engineering innovatie oplossingen gaat ontwikkelen, fabriceren en presenteren. Beele Engineering BV is gespecialiseerd in  brand- en vluchtveiligheid en bescherming tegen water, gas, corrosie en andere calamiteiten. ‘We Care’ is hun passie. ‘We Solve’ is hun missie.

Voor de kenniscampus is een natuurlijke omgeving zowel rustgevend als inspirerend. Natuur heeft de wetenschap al veel voorbeelden gegeven voor technisch oplossingen (Biomimicry). De buitenruimte biedt kansen voor interactie met de natuur en met elkaar, door creëren van zicht op groen, diverse wandelroutes en verblijfsplekken voor ontmoeting, ontspanning of als werkplek.

Het terrein biedt ook veel kansen voor diverse flora en fauna. In het ontwerp voor de buitenruimte zijn meerdere aspecten getekend die een positief effect hebben op de kansen voor natuur op het terrein en/of negatieve effecten beperken. We benoemen er een paar:

– het aanleggen van open water

– creëren van gradiënten (heuvels en greppels)

– onderscheid in inrichting en gebruik van het terrein i.r.t. intensief en extensief gebruikte zones

– planten van inheemse (bloeiende/bes dragende) heesters/vaste planten en hagen.

– beperken van oppervlakte gesloten verharding (toepassen van halfopen verharding)

In het ontwerp is een afweging gemaakt tussen de verharding, diverse functies en groene ruimte. Tussen de strakke gebouwen past de buitenruimte zich aan met rechte vormen.  De hoofdroute voor (vracht)verkeer over het terrein is vormgegeven als karrespoor, als verwijzing naar de hessenwegen die ooit langs deze locatie, waarlangs de grote karren over de woeste gronden gestuurd werden.

De groene inrichting draagt positief bij aan de leefbaarheid van de omgeving door het opvangen van fijnstof, bufferen van geluid, hittestress of wateroverlast. De natuurlijke waterhuishouding vormt het uitgangpunt voor de inrichting van het terrein. Water van verharde oppervlaktes en daken wordt zo veel mogelijk lokaal opgevangen en geïnfiltreerd. De beplanting wordt afgestemd op de aanwezige waterbalans. Er wordt gekozen voor planten die kunnen omgaan met droge periodes.