Hummelo – Landschapsplan

Het project te Hummelo betreft ±4ha. land-/ akkerbouwgrond aangekocht aansluitend aan de ±4ha. die al in zijn bezit waren.
Hij heeft ons gevraagd hiervoor een inrichtingsplan op te stellen. Het totale gebied (behalve de aangelegde tuin rond de woning) zal op een natuurlijke manier heringericht dienen te worden tot een natuurlandschap.Het totale gebied is ±8ha. groot waarvan de tuin/ het ingerichte gebied rond de woning ±0,8ha. bedraagt. Deze ruimte direct rond de woning is ingericht als primaire leefruimte met diverse functies; verkeersruimte, terrassen, zwembad, moestuin, borders en gazons.
Het nieuw in te richten gebied zal een natuurlijke en landschappelijke uitstraling dienen te krijgen waarbij ruimte is voor een weiland, heidegebied, ruiggras/ wilde bloemen, hoogteverschillen, een boomgaard met oude fruitrassen en incidenteel gebruik. bv. wandelen.

Binnen het gebied zijn een aantal bestaande landschapselementen aanwezig. ±3000m² bosplantsoen, ±250m¹ meidoornhaag en 7 knotpeppels. Deze bestaande landschapselementen blijven behouden.

Wij hebben het gebied benaderd als één geheel waarbinnen de gevraagde functies gesitueerd zijn en in elkaar overlopen.De randen van het gebied zijn gedeeltelijk ingeplant met inheems bosplantsoen, tevens zijn er een aantal struwelen/ bosjes op het terrein voorzien met bosplantsoen, in totaal is dit ±0,8ha. Hiervan is ±0,3ha. bosplantsoen aanwezig.

Deze struwelen omzomen het natuurlandschap en zorgen ervoor dat het zicht op de omliggende woningen en boerderijen ontnomen wordt. Hierdoor zal het gebied vanuit de eigen woning vrijer ogen en niet verstoord worden door zicht op omliggende gebouwen en alle bijbehorende storende situaties (bv. verlichting). Tevens zorgen de struwelen/ bosjes in het landschap door hun vormgeving voor dieptewerking en een natuurlijk karakter.

Het gebied kan verder ingedeeld worden in twee grote gebieden, 1)weiland en 2)ruiggras/bloemenweide. Tevens zijn er diverse inrichtingselementen die het natuurlijke en landschappelijke karakter versterken.

1) Weiland (Zuid)(±3,5ha.); zal omrand worden met een hekwerk, waarvan een gedeelte (zichtzijde) in post & rail hekwerk (kastanje) voorzien is, dit zal het weiland een natuurlijke en landschappelijke uitstraling zal geven gezien vanaf de woning. Het weiland zal een bloemrijk weiland dienen te worden waar mogelijk koeien/ schapen in grazen. Dit weiland is aan de gehele oostzijde van het gebied gesitueerd. Hierdoor zal vanuit de tuin rond/ en vanuit de woning zicht en contact zijn met de koeien, dit contact wordt versterkt door het toepassen van een natuurlijk ogende HaHa (steilrand).
De bosjes die verspreid aan de randen van het weiland gesitueerd zijn, zorgen voor dieptewerking, ontnemen het zicht op achterliggende bebouwing en geven het weiland een natuurlijker en ingepast karkater.


2) Ruiggras-/ bloemenweide(Zuid-West) (±2,5ha.);
welke aansluit op de tuin rond de woning, zal extensief beheerd dienen te worden.   Het ruiggras, waarin vlekken met wilde bloemen gesitueerd zijn, zal door het jaar heen verschillen de kleurenpaletten laten zien en een zeer aantrekkelijke, kleurrijke en natuurlijke uitstraling geven aan het gebied. In dit gebied zijn ook een aantal bomen, bosjes en gesitueerd. Deze zorgen voor een dieptewerking en afwisseling in vegetatie en versterken de natuurlijke uitstraling en biodiversiteit van het gebied.

Een aantal elementen binnen het nieuwe inrichtingsplan versterken en vullen het natuurlijke en landschappelijke karakter aan.

 1. Aan de tuinzijde bij de woning zal het weiland aanbinden middels een HaHa… Deze HaHa zorgt voor een open verbinding/ zicht op het weiland. Het weiland loopt af tot 120cm onder het maaiveld richting de woning. De HaHa zal middels gestapelde graszoden/ plaggen opgebouwd zijn tot het maaiveldniveau. Dit zorgt ervoor dat de dieren die in de weide grazen (bv. koeien, schapen, etc.) de weide niet uit kunnen, maar dat er vanuit de woning vrij zicht op is.
 2. Er is een fruitgaard opgenomen in het plan waar ruimte zal zijn voor vergeten fruitrassen. ±25 fruitbomen zullen de fruitgaard vormen. Dhr. H. Rossel zal de soorten die aangeplant dienen te worden aangeven. Dit zullen vergeten fruitrassen zijn die samen een mooie collectie vormen.
  Tevens zullen er rond de te vergroten moestuin in het tuingedeelte aan de zijde van de fruitgaard een aantal kleinfruithagen geplaatst worden bv. bramen, frambozen en div. soorten bessen.
 3. De bestaande sloot aan de Noord-Oostzijde die nu rechtlijnig is, zal aan de zijde waar deze grenst aan het perceel meanderend worden vormgegeven met steile en flauwe oevers. Dit om de sloot beter aan te laten sluiten bij de natuurlijke inrichting van het aangrenzende terrein en de biodiversiteit te versterken. Tevens zullen er een aantal (knot)wilgen aangeplant worden.
 4. Aangrenzend aan de meanderende sloot, tegen de bestaande bosrand zal een klein heidegebied aangelegd worden (±750m²). Op deze locatie is in het verleden (±80jaar geleden) ook een heidegebied gesitueerd geweest.   Het is de bedoeling het oude heidegebied en de bijbehorende soorten heide hier terug te laten keren.
  Er zal een ‘eentonig’ heidegebied ontstaan dat een prachtige afwisseling geeft binnen het gehele gebied. De eentonigheid is tevens de kracht van dit gebied dat wanneer de heide in bloei staat een prachtige roze/paarse gloed laat zien.
 5. De diverse grondverzet/ graafwerkzaamheden binnen het gebied (meanderende sloot vormgeven, afplaggen t.b.v. heidegebied, HaHa en verlaging in ruiggras/ bloemenweide vormgeven) zullen met een gesloten grondbalans uitgevoerd dienen te worden.
  De vrijgekomen grond zal in een aantal verhogingen/ heuvels verwerkt worden en gebruikt worden om een aantal delen in het terrein uit te vlakken.
 6. Er zijn al een aantal landschappelijke elementen aanwezig binnen het gebied. Zo ook een meidoornhaag. Deze meidoornhaag zal versterkt/ verlengt worden aan de oostzijde van het terrein.

Al met al zal het nu overwegend vlakke en grasachtige terrein ingericht worden als één geheel, waarbinnen de diverse functies met elkaar verweven zijn binnen een natuurlijke ogende setting.

Door de inpassing van de landschapselementen die de diverse functies verbinden die afwisseling geven binnen het landschap, ontstaat er één geheel. 

GreenM2
Nico Wissing