Koffiebranderij Peeze (in progress)

Koffiebranderij Peeze is voornemens haar bedrijf te vestigen aan de Arnhemsestraatweg, te Velp. De bedrijfsvoering die zij ter plaatse voor ogen hebben is breed. Er is nadrukkelijk aandacht voor het aspect ‘beleven’ met het “experience center” dat onderdeel wordt van het complex.

Landschap en natuur zijn belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van het gebouw en de inrichting van het terrein. Zo zal de opzet en vormgeving van het gebouw in grote mate worden ingegeven door het landschap ter plaatse. Kwaliteit en duurzaamheid staan bij de ontwikkeling voorop: er wordt circulair en energieneutraal gebouwd en er wordt nadrukkelijk gestreefd naar (sociale) interactie met de omgeving.

De locatie ligt ingeklemd tussen de hoger gelegen snelweg A12, de spoorweg Arnhem-Zutphen, de Arnhemsestraatweg en landgoed Rozenhagen (oostzijde). Het perceel is vanwege het natuurlijke hoogteverschil (aan de voet van de stuwwal) ca. 7 meter lager gelegen dan de Arnhemsestraatweg en loopt sterk af richting de spoorlijn. De toegang is een hellingbaan vanaf de Arnhemsestraatweg. Aan deze zijde van het perceel wordt een representatieve uitstraling nagestreefd als gevolg van de aanduiding stedenbouwkundig waardevol.

Het nu braakliggende perceel heeft een oppervlakte van ±10.000m² en is deels voorzien van een afgewerkte zandlaag die opgebracht is na de meest recente verbreding/ aanpassing van de A12. De ecologische-/ natuurwaarde van het perceel is hierdoor zeer gering op dit moment. De aangrenzende gebieden kennen wel een hoge ecologische- en natuurwaarde. Dit betreft landgoed Daalhuizen en de stuwwal, landgoed Rozenhagen en landgoed Larenstein (aan de overzijde van de spoorlijn).

Om het terrein optimaal in te kunnen richten is het proces omgekeerd. Er wordt ontwikkeld vanuit (de potentie van) het aanwezige landschap. Hierbij spelen de verbinding met de omgeving, het aanwezige groen, de natuurlijke/ aanwezige hoogteverschillen, zichtlijnen,  beleving van de seizoenen en weersinvloeden een belangrijke rol. Door eerst de uitgangspunten voor het terrein en de inrichting van te formuleren worden er kaders geschept waarbinnen in de positionering en vormgeving van het gebouw bepaald kunnen worden. Het terrein zal ontwikkeld worden in co-creatie met de diverse stakeholders, belanghebbenden en deskundigen uit diverse vakgebieden die in de loop van het proces aanschuiven bij het ontwerpteam. Het parklandschap dat ontstaat zal organisch vormgegeven worden waarbij inrichting zo afgewogen wordt dat het optimale kansen biedt voor de beleving van de seizoenen, de weersinvloeden en een positieve uitwerking hebben op het gebouw en de mens.

Het ontwerp voor het terrein streeft naar een landschappelijke inrichting, waar de natuur de kans krijgt zich op natuurlijke en spontane wijze te ontwikkelen, maar waar ook meer gestructureerde delen zijn. Deze sterke combinatie maakt dat het herkenbaar wordt wat intensief en extensieve delen zijn (zowel voor gebruik als onderhoud).  Verlagingen in het terrein bieden kansen voor water/ natte gebieden en de ontwikkeling van andersoortige biotopen. Tevens bied dit kansen voor infiltratie van hemelwater. Hierbij dient gekeken te worden in hoeverre er aangesloten kan worden op aangrenzende watersystemen om deze mogelijk te koppelen. Voor de functionaliteit van het terrein is een goede toegangsweg van belang met onderaan voldoende ruimte voor de verkeersbewegingen van personeel, toeleveranciers en parkeerplaatsen, opgenomen in het groen. Materialisatie, vormgeving, bomen, beplanting, wilde bloemen, etc. worden zo gekozen en gepositioneerd dat één geheel wordt dat aansluit bij de omgeving. Een bijzonder aspect is het creëren en gebruiken van zichtlijnen, een sterk punt van de locatie, door de ligging onderaan de stuwwal en naast de A12.

Het gebouw is goed zichtbaar vanaf de A12 en de Arnhemsestraatweg en mag best een in het oog springend element zijn dat past bij deze plek. Aansluitend bij de filosofie van het bedrijf staat het gebouw (met ca 40 werknemers) direct in contact met de natuur en het drukke dagelijkse leven. Het moet zichtbaar zijn/ worden dat bewustzijn zeer belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering en dat deze unieke en vernieuwende ontwikkeling met nieuwbouw de toekomst van uitdraagt/ symboliseert.

Kansen

·       Innovaties: Smart parking

·       Ecologie: 1000 ha. nieuwe stedelijke natuur

·       Samenwerking: Sustainisme – inspiratie natuur

·       Toekomst: Klimaatbestendigheid

·       Mens: Gezonde werk- en leefomgeving

·       Duurzaamheid: NL Greenlabel Gebiedslabel

Natuur:

·       Organisch

·       Ecologisch

·       Spontane ontwikkeling

·       Inheemse beplanting

·       Diversiteit

·       Ruimtelijk

·       Water

·       Hoogteverschillen

·       Flora & fauna

·       Biotopen

·       Afwisselend

·        Tot aan gebouw

·        Verbinden met de omgeving